golang·链接SqlServer微软数据库

golang·链接SqlServer微软数据库

golang·链接SqlServer微软数据库

1】项目终端载入驱动 go get github.com/mattn/go-adodb

2】import 引用

import _ "github.com/denisenkom/go-mssqldb"

3】数据库信息拼接

var sqlinfo = "sqlserver://xxx数据库名:xxx数据库密码@xxxIP地址:xxx端口号?database=数据库表名&encrypt=disable"

4】封装数据库链接方法函

// 封装数据库
func MsSQL() *sql.DB {
  var sqlinfo = "sqlserver://数据库名:数据库密码@IP地址:端口?database=数据库表名&encrypt=disable"
  DB, err := sql.Open("mssql", sqlinfo)
  if err != nil {
    log.Panicln("SQL链接失败\n", err.Error())
  }
  //引用方式:var DB = MsSQL() rows := DB.QueryRow(sql)
  return DB
}

5】查询SQL例子

var DBms = MsSQL()

func QuerySQL() {
  sql := `SELECT "id","name" FROM "dbo"."user" `
  rows, err := DBms.Query(sql)
  if err != nil {
    log.Println("SQL异常:", err)
  }

  for rows.Next() { //循环存储列表
    var id, name string
      
    err := rows.Scan(&id, &name)
    if err != nil {
      log.Println("读取字段内容异常:", err)
    }
    fmt.Println("打印结果:",id, name)
  }
  rows.Close() //关闭链接 避免内存泄露Ï
}
906 Views
分享你的喜爱
linwute
linwute

我要像梦一样自由,像大地一样宽容;
在艰辛放逐的路上,点亮生命的光芒;
我要像梦一样自由,像天空一样坚强;
在曲折蜿蜒的路上,体验生命的意义;

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注