golang·后端发起Get或POST请求

golang·后端发起Get或POST请求

1】发出Get请求:

//请求===================
  client := &http.Client{}
  resp, err := client.Get(url) //get请求链接
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  jsons, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) //筛出json
  if err != nil {
    fmt.Println("用户登陆get 异常err")
  }
  defer resp.Body.Close()
  //存储到结构体=============
  type Obj struct {
    Openid   string `json:"openid"`
    Session_key string `json:"session_key"`
  }
  var Objs Obj
  json.Unmarshal([]byte(jsons), &Objs)
  //json.Unmarshal([]byte(string(jsons)), &Objs)
  fmt.Println(Objs.Openid) //打印结果

返回 json

msg, _ := json.Marshal(Objs) //转换成json
writer.Write(msg) //返回值 必须先定义异常 _:=

2】普通POST请求

resp, err := http.Post("https://aip.baidu.com/",//请求地址
    "application/x-www-form-urlencoded",//请求头
    strings.NewReader("access_token="+access_token+"&text="+text),//请求内容
  )

  if err != nil {
    fmt.Println("请异常:",err)
  }

  defer resp.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println("读取异常:",err)
  }
  fmt.Println(string(body)) //打印结果

3】httpPostForm 请求

func httpPostForm(text string) { //httpPostForm()
  access_token := "xxx27013614"
  posturl := "https://aip.baidu.com/"

  resp, err := http.PostForm(posturl, url.Values{"access_token": {access_token}, "text": {text}})
  if err != nil {
    fmt.Println("请异常:", err)
  }

  defer resp.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  if err != nil {
    fmt.Println("读取异常:", err)
  }

  fmt.Println(string(body))
}

4】插入请求头

var urls = "https://api.weixin.qq.com/wxa/business/getuserphonenumber?access_token=" + token
  client := &http.Client{}

  resp, err := http.NewRequest("POST", urls, strings.NewReader("code="+code+"&aa=xxx"))
  if err != nil {
    fmt.Println("读取异常0: ", err)
  }
  resp.Header.Set("Content-Type", "application/json") //加入请求头设置
  resp.Header.Set("code", code) //加入请求头设置
  rep, err := client.Do(resp)
  if err != nil {
    fmt.Println("读取异常1: ", err)
  }

  defer rep.Body.Close()

  body, err := ioutil.ReadAll(rep.Body) //请求结果
  if err != nil {
    fmt.Println("读取异常2: ", err)
  }
  
  fmt.Println(string(body)) //打印结果

5】发送JSON数据的post请求(请求头中插入数据)

client := &http.Client{}
  data := make(map[string]interface{})
  data["code"] = "codexxx"
  data["id"] = "idxxx"
  bytesData, _ := json.Marshal(data)
  req, _ := http.NewRequest("POST","http://www.baidu.com",bytes.NewReader(bytesData))
  resp, _ := client.Do(req)
  body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  fmt.Println(string(body))

例子:(获取微信登陆用户手机号码)

urls := "https://api.weixin.qq.com/wxa/business/getuserphonenumber?access_token=" + token

  client := &http.Client{} //创建网络
  data := make(map[string]interface{}) //构建键值对模式
  data["code"] = code
  bytesData, _ := json.Marshal(data) //转json格式
  req, _ := http.NewRequest("POST", urls, bytes.NewReader(bytesData)) //创建接口请求
  resp, _ := client.Do(req) //发送接口请求

  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) //获得结果
  if err != nil {
    fmt.Println("微信小程序用户手机号码 读取异常2: ", err)
  }
  fmt.Println(body) //打印结果

699 Views
分享你的喜爱
linwute
linwute

我要像梦一样自由,像大地一样宽容;
在艰辛放逐的路上,点亮生命的光芒;
我要像梦一样自由,像天空一样坚强;
在曲折蜿蜒的路上,体验生命的意义;

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注